logo

Assemblea General Ordinària.

El passat dissabte 19 de gener de 2019 a les 19.00h, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Cultural Tossal Gros, al Saló d’actes de la Caixa Rural de Les Coves. A continuació us oferim un resum dels punts tractats...

1- Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea general ordinària de l’Associació: s’aprova l’acta de l’assemblea anterior.

2- Estat de comptes 2018 i memòria d’activitats del 2018: es fa el balanç econòmic del compte que s’havia obert per a gestionar els ingressos i les despeses relatives a l’organització de les Jornades culturals (total ingressos 18.205 euros i total despeses 14.003 euros). S’acorda que es farà el traspàs del remanent d’esta llibreta al compte general de l’Associació Cultural i es tancarà definitivament este compte.
Pel que fa al compte general de l’Associació hi hagut al llarg de 2018 uns ingressos de 11.394 euros i unes despeses de 19.463 euros de les quals 8.500 es corresponen a un traspàs d’efectiu al compte de les Jornades Culturals per fer front a les despeses d’organització.
Quant a les activitats del 2018 es fa un repàs a totes les que s’han dut a terme, a banda de l’edició bimensual de la revista: la participació a les assemblees de la Coordinadora d’Entitats del Maestrat, la sortida excursionista infantil de Pasqua i es dedica un temps a repassar i fer valoració de les Jornades Culturals de la Plana de l’Arc impulsades des de l’Associació i celebrades a l’octubre de 2018. La valoració és bastant positiva pel que fa a l’organització i la resposta de la gent.

3- Pressupost per a l’any 2019: s’estima un pressupost amb 13.600 euros de despeses i els mateixos d’ingressos.

4- Canvi en la presidència de la Junta Directiva: es planteja per part de la Junta Directiva el relleu en la presidència de l’Associació a proposta de l’actual presidenta que no pot continuar en el càrrec. Tal com marquen els Estatuts en el seu article 16é la Junta Directiva es podrà renovar en qualsevol moment sempre que ho estime la majoria de la Junta Directiva. La Junta Directiva aprova per unanimitat el canvi en la Presidència que passarà a ser ocupada per Gaspar Gargallo Saura, membre també de l’actual Junta Directiva. Per la seua part la presidenta continuarà amb càrrec a la Junta com a vocal. També s’aprova el canvi en la sots-presidència que ocuparà Raül Villalonga i que estava vacant, mantenint-se la resta de càrrecs amb les mateixes persones que conformaven la Junta.

5- Activitats per al 2019: es preveu la reedició del llibre “Cocs i dolços” de Papers Covarxins, així com també la reedició del llibre d’etnobotànica de Carles Mir. També s’acorda que es portarà l’exposició de la gelada dels anys 50 que ha organitzat Terres de Cruïlla i es planteja que aprofitant aquesta expo es podria fer treball de camp amb entrevistes amb gent del poble al voltant d’aquest esdeveniment.
També es valora la possibilitat de poder fer un sopar de socis/es en arribar l’estiu.

6- Torn obert de paraules: No hi ha més intervencions i a les 20.00h es tanca la sessió.

Signa el Secretari de l’Associació, Marc Díaz Escoí

Associació Cultural Tossal Gros

Raval de València, 134

Les Coves de Vinromà

revista@tossalgros.es